Choď na obsah Choď na menu
 


Životné prostredie

19. 4. 2009

Životné prostredie

  • je krajina , v ktorej žijú a vykonávajú svoje základné životné činnosti živé organizmy - teda aj človek;
Zložky životného prostredia :
  • Ovzdušie,
  • voda,
  • pôda,
  • reliéf a vrchná časť litosféry,
  • rastlinstvo,
  • živočíšstvo,
  • ľudia,
  • produkty ľudskej činnosti.

 - prírodné a umelé zložky;

 - zdôrazňujeme jednu zložku krajiny a to živé organizmy;

- dôležité sú vzťahy hlavne medzi organizmom a zložkami, ktoré tvoriajeho prostredie;

Životné prostredie človeka

  • človek pôsobí na Životné prostredie a , naopak, Životné prostredie vplýva na človeka !!!

 lovec a zberač plodov ---------- roľník a pastier

(prírodnú krajinu zmenil na umelú krajinu)

vidiecke sídla ---------- mestské sídla

(priemyselná revolúcia)

rozvoj cestovného ruchu

(človek ako rekreant a turista verzus nedotknutá príroda)

Ekológia - veda o životnom prostredí, ktorá skúma vzťahy medzi organizmami a ich prostredím - jej vznik spôsobilo zhoršovanie Životného prostredia hlavne ľudskou činnosťou.