Choď na obsah Choď na menu
 


Človek ovplyvňuje životné prostredie

21. 4. 2009

Človek ovplyvňuje životné prostredie

 • priaznivé vplyvy človeka na životné prostredie
  • zveľaďuje prírodu a zlepšuje ž.p.
 • nepriaznivé vplyvy človeka na životné prostriedie
  • pôsobí proti prírode a svojim záujmom

Vplyv človeka na životné prostredie je :

 • priamy
  • cieľavedome zasahuje do životného prostredia - napr. bývanie, výživa, pracovné činnosti, oddych a zábava - pre život sú nevyhnutné ...
  • niektoré vplyvy môžu mať aj nepriaznivý vplyv na životné prostredie
 • nepriamy
  • nesprávnym spôsobom osvojené výrobné alebo pestovateľské postupy - budovanie priehrad, cestovný ruch, výsadby poľnohospod. plodín, erózia pôdy - postupy, ktoré poškodzujú prírodu ...
  • niektoré vplyvy môžu mať aj priaznivý vplyv na životné prostredie

Prírodné zdroje a životné prostredie

        = všetky prírodné zložky krajiny, ktoré slúžia človeku na uspokojenie jeho životných potrieb;

 • nerastné suroviny, voda, ovzdušie, drevo, poľnohospodárske produkty, slnečná energia, veterná energia, geotermálna energia;

Rozdelenie podľa možnosti čerpania a zásahu do životného prostredia :

 • nevyčerpateľné - napr. slnečná, veterná, geotermálna energia ....
 • vyčerpateľné obnoviteľné - drevo, poľnohospodárske produkty ...
 • vyčerpateľné neobnoviteľné - uhlie, ropa, zemný plyn ...

Pre ľudstvo sú najzaujímavejšie nevyčerpateľné zdroje, úpretože tie možno čerpať takmer večne... naopak najväčším problémom sú neobnoviteľné, pretože tie v súčasnosti najviac znečisťujú životné prostredie.